Czym jest zrównoważone rolnictwo?

Zmiany klimatu, jakie obserwujemy w ostatnich latach, wzrost liczby ludności, który ma sięgnąć 10 miliardów do 2050 roku oraz ograniczona dostępność gruntów – to wszystko wpływa na konieczność zmiany nawyków. Dotyczy to nie tylko sektora rolniczego, ale również całego społeczeństwa. Kluczowe znaczenie ma tu sposób podejścia do nieodnawialnych zasobów Ziemi – a raczej zmiana tego sposobu – a także nieustanne ograniczanie emisji CO2 do atmosfery. Zrównoważone rolnictwo jest nam więc potrzebne, aby  poprawić sytuację i zapewnić przyszłym pokoleniom godne warunki życia i rozwoju.

 

Zrównoważone rolnictwo

 

Zrównoważone rolnictwo polega na produkcji żywności w sposób uwzględniający aspekty środowiskowe i społeczno-gospodarcze oraz niezagrażający przyszłym pokoleniom. Chodzi o poprawę integralności i przejrzystości całego łańcucha dostaw żywności, przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne podczas produkcji, transportu, konsumpcji i zarządzania odpadami.

 

 

Co nam daje zrównoważone rolnictwo?  

Ale co tak naprawdę dadzą nam bardziej zrównoważone działania w rolnictwie? Praktyki te mogą utrzymać i zapewnić żyzność gleby, chronić ograniczone zasoby, minimalizować emisje CO2 w rolnictwie i zaspokajać potrzeby konsumentów.

 

 

Żyzność gleby w rolnictwie

Z punktu widzenia ochrony środowiska, lepsze zarządzanie składnikami odżywczymi w celu utrzymania żyzności gleby jest pierwszym krokiem zrównoważonego rolnictwa. Na Ziemi występują ograniczone zasoby surowców oraz wód gruntowych i gleby. 37% gruntów na świecie jest już wykorzystywanych do celów rolniczych (1), a możliwości rozwoju są niewielkie. Innym ogromnym problemem jest to, że nie dbamy o nasze gleby. Na całym świecie każdego roku ponad 10 milionów hektarów gleb ulega degradacji. Degradacja gleby może powodować utratę żyznej warstwy gleby o wartości około 40 miliardów dolarów. Dlatego też żyzność gleby należy postrzegać raczej jako inwestycję wymagającą utrzymania, a nie jako czynnik produkcji, który należy zapewnić. (2)

 

Ograniczona ilość składników pokarmowych

Zrównoważone rolnictwo ma również zasadnicze znaczenie przy zminimalizowaniu strat środków produkcji. Jest to niezbędne przy ograniczaniu składników odżywczych (takich jak, np. potas czy fosfor), ale także przy zapobieganiu zanieczyszczeniu wód gruntowych. (3) Rolnicy potrzebują poznać więcej danych o glebie i praktycznych porad, aby móc prowadzić działalność rolniczą w sposób bardziej efektywny. Dzięki informacji na temat składników odżywczych zawartych w glebie rolnicy będą mogli zminimalizować eutrofizację oraz chronić zasoby naturalne i finansowe.

 

Gleba jest drugim co do wielkości magazynem węgla na świecie

Według Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), działalność rolnicza odpowiada za 11-12% światowej emisji gazów cieplarnianych (4). O ile rolnictwo może mieć negatywny wpływ na środowisko, zrównoważone praktyki rolnicze mogą być w tym momencie szansą. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że gleba jest również drugim co do wielkości magazynem dwutlenku węgla lub jego „pochłaniaczem” na świecie. Zdolność absorpcji jest bezpośrednio związana z zawartością węgla organicznego w glebie (SOC). Kiedy uda nam się zwiększyć zawartość SOC o 0,04% na całym świecie, wszystkie emisje będą kompensowane (5). Oprócz pochłaniania dwutlenku węgla SOC odgrywa również kluczową rolę w zatrzymywaniu składników odżywczych, różnorodności biologicznej gleby itp. (6). Zrównoważone praktyki rolnicze mogą zapewnić utrzymanie i poprawę zdolności absorpcji gleby.

 

 

Konsumenci wspierają ekologiczne rozwiązania

Konsumenci wykazują coraz to większe zainteresowanie i zaangażowanie na rzecz bardziej zrównoważonych działań i produkcji. Badanie Cone Communications/Ebiquity Global CSR (7) wykazało, że 84% konsumentów na świecie wybrałoby produkty, których produkcja nie wpływa negatywnie na środowisko, o ile byłyby one dostępne. Takie odżywcze, zdrowe i przyjazne dla społeczeństwa produkty stają się normą. Oznacza to, że wszystkie osoby z branży rolniczej powinny rozważyć stosowanie zrównoważonych praktyk.

 

 

Technologia kluczowym elementem

Potrzeba prowadzenia bardziej zrównoważonego rolnictwa jest oczywista, ale w jaki sposób można rozpocząć takie działania? Oczywiście nie ma konkretnych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rolnictwa, ale cyfryzacja, innowacje i budowanie społeczności są kluczem do poprawy sposobu prowadzenia gospodarstwa rolnego i stopniowego budowania zrównoważonego rolnictwa.

 

 

Rola AgroCares

W AgroCares jesteśmy przekonani, że nasza technologia może odegrać kluczową rolę w łączeniu zrównoważonego rozwoju i rolnictwa. Możemy zapewnić społeczności rolniczej narzędzia, które są do tego niezbędne. Informacje uzyskiwane dzięki naszym technologiom, takim jak skaner,  mogą wpływać, chociażby na  poprawę żyzności gleby. Są to dokładnie te dane, których rolnicy potrzebują, aby podejmować bardziej zrównoważone decyzje w rolnictwie. Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej.

 

 

References
  1. Retrieved from Data.worldbank.org. (2019). Agricultural land (% of land area) | Data [online] available at: https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS [Accessed 17 May 2019].
  2. FGI research (2014) retrieved from van Beek, C., Noij, G., van Duivenbooden, N., Heesmans, H., van den Bos, A. and van Til, R. (2014). MORE FOODS FROM FERTILE GROUNDS. INTEGRATING APPROACHES TO IMPROVE SOIL FERTILITY. Wageningen, p.6.
  3. Cordell et al. (2009) retrieved from Cordell, Dana & Drangert, Jan-Olof & White, Stuart. (2009). The Story of Phosphorus: Global Food Security and Food. Global Environmental Change, p.292-305
  4. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) retrieved from Smith, P., D. Martino, Z. Cai, D. Gwary, H. Janzen, P. Kumar, B. McCarl, S. Ogle, F. O’Mara, C. Rice, B. Scholes, O. Sirotenko, 2007: Agriculture. In Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
  5. 4p1000 initiative (4p1000 org) [online] Available at: https://www.4p1000.org/sites/default/files/content/en-4pour1000-8pages.pdf
  6. FAO, 2017 retrieved from FAO 2017. Soil Organic Carbon: the hidden potential. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, Italy
  7. Cone Communications/Ebiquity Global CSR Study(2015) retrieved from Cone Communications | Communications/Ebiquity Global CSR Study PDF —[online] Available at: http://www.conecomm.com/2015-cone-communications-ebiquity-global-csr-study-pdf [Accessed 17 May 2019].